regulamin

Regulamin gier paintball’owych – Rzeszów Paintball

1. W grze biorą udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia, oraz nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Przed rozpoczęciem gry wszyscy uczestnicy podpisują się pod regulaminem uczestnictwa.

2. Do gry może służyć tylko atestowany sprzęt do paintball’owy. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest kategorycznie zabronione.

3. Strzelanie do osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.

4. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
* zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

5. Walka wręcz jest zabroniona.

6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
* trafienia środkiem przeznaczonym do paintball’a, pozostawiającym ślad farby;
* własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;

7. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.

8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

9. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.

10. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.

11. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie o odpowiedzialności.

12. W razie niedotrzymania umowy/odwołania imprezy przez zamawiającego (za wyjątkien załamania pogody-deszcz, śnieg) zobowiązuje się on  do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora dotyczących przygotowania w/w imprezy.